JUDr. Jaroslav Kabáč ml.  - súdny exekútor
 

Exekútorský úrad Tvrdošín
Trojičné námestie 191
02744 Tvrdošín

IČO: 37801571
IČ DPH: SK1021628124

číslo rozhodnutia o vymonovaní za súdneho exekútora: 11140/2000-410
za súdneho exekútora vymenovaný dňa 5. mája 2000

 

Z dôvodu odstávky elektriny bude

DŇA 11.09. 2023  Exekútorský úrad Tvrdošín ZATVORENÝ! 

 

Telefonické hovory vybavujeme v Pondelok Štvrtok v čase:
od 09:00 hod. do 11:00 hod.  - od 12:00 hod. do 13:00 hod.

V piatok telefonické hovory nevybavujeme.

č.telefónu: 043/ 5328175

číslo účtu:  SK46 0900 0000 0003 2129 9162
BIC: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

 Google maps

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov súdnym exekútorom:Exekútorský úrad spracúva osobné údaje účastníka exekučného konania na účely podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Exekútorský úrad je pri spracúvaní osobných údajov povinný postupovať v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na spracúvanie osobných údajov pre účely exekučnej činnosti sa pri plnení povinnosti transparentne informovať dotknutú osobu vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia. Exekútorský úrad získava osobné údaje na základe exekučného titulu. Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa § 30 Exekučného poriadku (profesijné tajomstvo).