JUDr. Jaroslav Kabáč ml. - súdny exekútor
 

Exekútorský úrad Tvrdošín
Trojičné námestie 191
02744 Tvrdošín

IČO: 37801571
IČ DPH: SK1021628124

účet č.:  SK46 0900 0000 0003 2129 9162  
BIC: GIBASKBX
vedený v SLSP, a.s. Tvrdošín


Variabilný symbol - číslo exekúcie (bez lomítka)

 

Kontakty:

Podateľňa:

tel: +421 43 5328175
e-mail: podatelna@kabac.sk

STRÁNKY A TELEFONÁTY MIMO ÚRADNÝCH HODÍN NEVYBAVUJEME!