JUDr. Jaroslav Kabáč ml. - súdny exekútor
Exekútorský úrad Tvrdošín

Trojičné námestie 191
02744 Tvrdošín

IČO: 37801571
IČ DPH: SK1021628124

účet č.:  SK46 0900 0000 0003 2129 9162  
BIC: GIBASKBX
vedený v SLSP, a.s. Tvrdošín
Variabilný symbol - číslo exekúcie (bez lomítka)

 

Kontakty:

Podateľňa:

Bc. Zuana Lewandovská
tel: +421 43 5328175
e-mail: podatelna@kabac.sk

Oddelenie výkonu exekúcií:

Bc. Vojtech Mrva
tel: +421 917 344 692
tel: +421 915 853 596
e-mail: vojtech.mrva@kabac.sk

Zuzana Fučeková
tel: +421 917 344 691
e-mail: zuzana.fucekova@kabac.sk
 

Ekonomické oddelenie:

Iveta Hettešová
tel.: +421 917 499 914
e-mail: iveta.hettesova@kabac.sk

Lucia Kabáčová
e-mail: lucia.ex@kabac.sk